ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﭻ ﭘﺎ

توسط admin, اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﭻ ﭘﺎ ( Ankle sprain )

ﻋﻼﯾم و ﻧﺷﺎﻧه ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ درد ﺗورم ﺳﻔﺗﯽ ﺿﻌف ﻧﺎﭘﺎﯾداری ﻗﻔل ﺷدن
ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ آﺳﯿﺒﮫﺎی ﻣﭻ ﭘﺎ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ورزﺷﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد. ٨۵% از ﺻﺪﻣﺎت ﻣﭻ ﭘﺎ را ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﭻ ﭘﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ  و ۸۵% اﯾﻦ ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ھﺎ را ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﮐﻪ در آن ﭘﺎ ( ﮐﻒ ﭘﺎ ) ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺑﻮده و ﮐﻨﺎره ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺎ ﻣﻤﺎس ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ وارده ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﻣﭻ ﭘﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﭻ ﭘﺎ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ورزﺷﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز آن در دوره ورزﺷﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﯿﻦ ۲۵-۴۵% ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﭻ ﭘﺎ ﺑﻮﯾﮋه در ورزﺷﮫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ، واﻟﯿﺒﺎل ، ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ . آﻧﺎﺗوﻣﯽ ﻣﭻ ﭘﺎدرﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﭻ ﭘﺎ ﺳﻪ اﺳﺘﺨﻮان درﺷﺖ ﻧﯽ ( ﺗﯿﺒﯿﺎ ) و ﻧﺎزک ﻧﯽ ( ﻓﯿﺒﻮﻻ ) و ﺗﺎﻟﻮس ( ﻗﺎﭘﯽ ) ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎطﮫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ رﺑﺎط دﻟﺘﻮﺋﯿﺪ ،رﺑﺎط ﺗﺎﻟﻮﻓﯿﺒﻮﻻر ﻗﺪاﻣﯽ و ﺧﻠﻔﯽ و … ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻋﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن آﺳﯿﺐ در ﺳﻤﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﭻ ﭘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻠﯽ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻣﻔﺼﻠﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ رﺑﺎطﮫﺎی ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﻣﭻ ﭘﺎ ( رﺑﺎط دﻟﺘﻮﺋﯿﺪ ) ﻗﻄﻮرﺗﺮ و ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ از رﺑﺎطﮫﺎی ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﻣﺞ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . در ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﺳﻪ رﺑﺎط ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﮐﻢ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺗﺎﻟﻮﻓﯿﺒﻮﻻر ﻗﺪاﻣﯽ و ﺧﻠﻔﯽ و رﺑﺎط ﭘﺎﺷﻨﻪ ای ﺑﻪﻧﺎزک ﻧﯽ را دارﯾﻢ .

اﻧواع ﭘﯾﭻ ﺧوردﮔﯽ ھﺎی ﻣﭻ ۱- ﭘﯾﭻ ﺧوردﮔﯽ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ : در ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﮐﻒ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد رخ ﻣﯽ دھﺪ و در آن ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرﺟﯽﻣﭻ ﭘﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ . ۲- ﭘﯾﭻ ﺧوردﮔﯽ ھﺎی داﺧﻠﯽ : در ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﮐﻒ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﻗﺮارﮔﯿﺮد رخ ﻣﯽ دھﺪ و در آن ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻞ ﻣﭻ ﭘﺎﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ . ۳- ﭘﯾﭻ ﺧوردﮔﯽ ھﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﭻ ﭘﺎ : ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎرﮔﯽ رﺑﺎط ﺑﯿﻦ درﺷﺖ ﻧﯽ و ﻧﺎزک ﻧﯽ در اﻧﺘﮫﺎی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ آﻧﮫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ درد ﺟﻠﻮی ﻣﭻ ﭘﺎ ﺗﻈﺎھﺮ ﭘﯿﺪاﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

درﺟه ﺑﻧدی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﭘﯾﭻ ﺧوردﮔﯽ ﻣﭻ ﭘﺎ درﺟه ۱ : ﻣﭻ دردﻧﺎک اﻣﺎ ﻋﺪم ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻔﺼﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺧﻔﯿﻒ رﺑﺎط ﻗﺎﭘﯽ_ﻧﺎزک ﻧﯽ ﻗﺪاﻣﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ . درﺟه ۲ : ﻣﭻ دردﻧﺎک و در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﻔﺼﻞ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﭘﺎرﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ رﺑﺎط ﻗﺎﭘﯽ_ﻧﺎزک ﻧﯽ ﻗﺪاﻣﯽ و ﭘﺎرﮔﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ رﺑﺎط ﭘﺎﺷﻨﻪ ای _ ﻧﺎزک ﻧﯽ دارد . درﺟه ۳: ﻣﭻ دردﻧﺎک ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻔﺼﻞ ﻣﭻ در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ . اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﺎرﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ھﺮ دو رﺑﺎط ﻗﺎﭘﯽ_ﻧﺎزک ﻧﯽ ﻗﺪاﻣﯽ و ﭘﺎﺷﻨﻪ ای _ ﻧﺎزک ﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺑﯾوﻣﮑﺎﻧﯾﮏ ورزﺷﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﮫﺎی ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﭻ ﭘﺎ در ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﯾﺪن ھﺎ ، ﭼﺮﺧﯿﺪن روی ﯾﮏ ﭘﺎﺷﻨﻪ و ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻦ ورزﺷﮑﺎران ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﭘﺎھﺎ روی ھﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﻔﺼﻠﯽ ( آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ ) اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻮس ﮐﻒ ﭘﺎ ( Pes cavus )
ﻣﻌﺎﯾﻧه ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻟﻤﺲ در ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﺤﻞ رﺑﺎط ﻧﺎزک ﻧﯽ-ﻗﺎﭘﯽ ﻗﺪاﻣﯽ ﯾﺎ رﺑﺎط ﭘﺎﺷﻨﻪ ای-ﻧﺎزک ﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﯿﭻ درداﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﯾﺎ در ﻟﻤﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد. درد ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻞ,ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ و ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺗﺴﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎرﮔﯽ رﺑﺎط ﻗﺎﭘﯽ-ﻧﺎزک ﻗﺪاﻣﯽ (ATFL) ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ . ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺳﺎق را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﭘﺎﺷﻨﻪ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ۱۰ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﯾﺎ اﺧﺘﻼف دو ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۳ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﭘﺎرﮔﯽ ATFL ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.ﺣﺘﻤًﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ دو ﭘﺎ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﭼﻮن ﻣﯿﺰان ﺣﺮﮐﺖ و ﺷﻠﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .
ﺗﺷﺧﯾص ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری زاﻧﻮ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎﻟﻮس ﺗﻮﻣﻮرھﺎی ﻣﭻ ﭘﺎ آﺳﯿﺒﮫﺎی اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺎﺷﻨﻪ اﺳﺘﺌﻮﮐﻨﺪرﯾﺖ

ﺑررﺳﯽ ھﺎی رادﯾوﻟوژﯾﮏ و ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﻋﮑﺲ ﺳﺎده رادﯾﻮﻟﻮژی در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﻦ ۲-۶۵ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ .

CT در رد اﺳﺘﺌﻮﮐﻨﺪرﯾﺖ

MRI در ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺒﮫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎ و اﺳﺘﺌﻮﮐﻨﺪرﯾﺖ

ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻓرد آﺳﯾب دﯾده

ﻓﺎز ﺣﺎد: ۱ ) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ :ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ، ﮐﻤﭙﺮس آب ﺳﺮد و ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﻀﻮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ۲ ) درﻣﺎن داروﯾﯽ :ھﺪف ﮐﺎھﺶ درد و اﻟﺘﮫﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎی ﺿﺪ اﻟﺘﮫﺎب ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ۳ ) ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺮاﺣﯽ : ﺑﺮای ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ھﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺰﻣﻦ ﻣﭻ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪاﺧﻼت : ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آﺗﻞ در ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﮕﮫﺪاری ھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﯾﺮ درﻣﺎﻧﮫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﺎژ را ھﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ . ﻓﺎز ﺑﮭﺑودی: ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ : ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوری ﻣﺠﺪد ﻗﺪرت و ﺣﺲ ھﺎی ﻋﻤﻘﯽ و ﻧﯿﺰ داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻔﺼﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﺳﺎﯾﺮ درﻣﺎﻧﮫﺎ : ﻣﺎﺳﺎژ درﻣﺎﻧﯽ ، ﺗﺰرﯾﻘﺎت داﺧﻞ ﻣﻔﺼﻠﯽ و … را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﻋﻀﻼت ﺟﻠﻮی ﺷﮑﻢ
ﺑﺎزﮔﺷت ﺑه ﺗﻣرﯾن و ﻣﺳﺎﺑﻘه ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت در ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﻌﺪ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻪ طﺮﻓﯿﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد . زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻪ درھﺮ ﺟﮫﺘﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻼﺋﻢ درد وﻧﺎراﺣﺘﯽ ظﺎھﺮ ﻧﮕﺮدد


به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است

دیدگاه شما چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *