اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ در ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ دﺳﺖ (ﺑﺎزو،آرﻧﺞ،ﺳﺎﻋﺪ،ﻣﭻ,اﻧﮕﺸﺘﺎن)

توسط admin, اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

ﭘﯾش زﻣﯾﻧه ﺟﺪیﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ آﺳﯿﺐ ﺑﺎزو ،ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﺳﺘﺨﻮان دراز آن(ھﻮﻣﺮوس اﺳﺖ ، ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻَﺑﺮ اﺛﺮ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ اﻓﺘﺎدن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ.ﺷﻜﺴﺘﮕﻲھﺎ آرﻧﺞ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻘﻮط روی (ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﮫﺎﻳﻲ دﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ . اﺳﺘﺨﻮانھﺎی ﺳﺎﻋﺪ ( زﻧﺪزﻳﺮﻳﻦ و زﺑﺮﻳﻦ ) ، ﻣﭻ و اﻧﮕﺸﺘﺎنﻧﯿﺰﻣﻌﻤﻮﻻَ دراﺛﺮ ﻳﻚ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺳﻘﻮط روی دﺳﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎزﺷﺪه ،دﭼﺎر ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم دراطﺮاف اﻳﻦ اﺳﺘﺨﻮانھﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺘﮫﺎھﺎی اﺳﺘﺨﻮانھﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ، ﭘﻮﺳﺖ را ﺳﻮراخ ﻛﻨﻨﺪ و ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎز اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ . اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎ در ورزش ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ، واﻟﯿﺒﺎل ، ﺑﻮﮐﺲ ، اسﮐﯽ ، دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری و … ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻼﺋم ۱٫ درد ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﻮﺿﻊ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ۲٫ ﺗﻮرم و ﮐﺒﻮدی ۳٫ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎز ۴٫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻟﻤﺲ ۵٫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ۶٫ اﺷﮑﺎل در ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻀﻮ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ۷٫ ﺷﻮک ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ۸٫ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎی ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻋﻮارض ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ( Fracture ) اﺣﯿﺎی ﻗﻠﺒﯽ – رﯾﻮی ( CPR )

اﻗداﻣﺎت اوﻟﯾه ۱٫ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻼﺋﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ ۲٫ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﻋﻀﻮ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ۳٫ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺒﺾ در زﯾﺮ ﻣﺤﻞ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ۴٫ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی ﺑﺎز ۵٫ درﻣﺎن ﺷﻮک در ﺻﻮرت ﺑﺮوز آن ۶٫ ﺧﺎرج ﮐﺮدن اﻧﮕﺸﺘﺮ ، اﻟﻨﮕﻮ و ھﺮ ﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﻮرم ۷٫ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺦ ۸٫ ﺑﺎﻧﺪاژ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدن ﻋﻀﻮ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺎ آﺗﻞ ﯾﺎ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ۹٫ در ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎزو از ﻣﺼﺪوم ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺳﺎﻋﺪ وی را ﺑﻪطﻮر اﻓﻘﻲ روی ﺗﻨﻪ او ﻗﺮار دھﯿﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ آوﯾﺰ ﺑﻪ ﮔﺮدن وی وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ۱۰٫ در ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آرﻧﺞ ﺑﯿﻦ اﻧﺪام آﺳﯿﺐ دﻳﺪه و ﺗﻨﻪ ﻣﺼﺪوم ، ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻟﺸﺘﻚ ﻗﺮار دھﯿﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ٣ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺗﺎ ﺷﺪه ، اﻧﺪام آﺳﯿﺐ دﻳﺪه را در ٣ﻧﻘﻄﻪ ﻣﭻ و ﻣﻔﺼﻞ ﻟﮕﻦ ﺧﺎﺻﺮه ، ﺑﺎﻻی آرﻧﺞ و ﭘﺎﻳﯿﻦ آرﻧﺞ ، ﺑﻪ ﺗﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ۱۱٫ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺼﺪوم ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ


به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است

دیدگاه شما چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *